Strategie inwestycyjne na współczesne warunki rynkowe — regularny dochód

W całym spektrum inwestycji stałodochodowych można znaleźć liczne możliwości, pomimo powszechnego wśród inwestorów przekonania o słabych warunkach ekonomicznych. Niepewna sytuacja w handlu wciąż budzi obawy znajdujące odzwierciedlenie w publikacjach prasowych i rozmowach rynkowych komentatorów, choć realny wpływ tych problemów na gospodarkę jest jak dotąd nieco ograniczony, a ogólne dane ekonomiczne nie zapowiadają nieuchronnej recesji. Dostrzegamy lukę pomiędzy rozpowszechnionym wśród inwestorów punktem widzenia, a rzeczywistymi, solidnymi fundamentami gospodarki.

Taką samą rozbieżność można zauważyć na rynku instrumentów o stałym dochodzie. We wrześniu Fed ponownie obniżył stopy procentowe, a Europejski Bank Centralny otworzył furtkę do wznowienia luzowania ilościowego, co zaburzyło poziomy wyceny, pomimo dobrych danych ekonomicznych (takich jak solidna konsumpcja wśród gospodarstw domowych i ostrożność w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych czy niedawne osłabienie w Europie). Uważamy, że banki centralne w istocie zachęcają inwestorów do ignorowania danych ekonomicznych i oczekiwania niższej rentowności.

Jak zatem inwestorzy powinni interpretować całe to zamieszanie? Czy powinny wprowadzić jakieś zmiany w swoich portfelach, a jeśli tak — to jakie?

Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że oferujące regularny dochód produkty o stałym dochodzie mogą pomóc zabezpieczyć portfel inwestora w czasach wzmożonej zmienności, jednocześnie zachowując potencjał do wzrostu wartości kapitału. Co więcej, alokacja inwestycji pomiędzy wiele różnych sektorów (patrz: wykres poniżej) może być najlepszym sposobem pozycjonowania portfeli. Takie podejście nie tylko zwiększa zdolność zarządzającego portfelem do zarabiania na rynkowych przesunięciach, ale pomaga także wykorzystywać potencjał obligacji, które oferują względnie największy potencjał budowania wartości. Uważamy, że możliwość coraz bardziej elastycznego korygowania alokacji aktywów portfela może prowadzić do szerszej dywersyfikacji obejmującej różne sektory rynku instrumentów o stałym dochodzie

Podsumowując, sądzimy, że nawet w warunkach niższych stóp procentowych można znaleźć korzystne możliwości generowania dochodu. Korzyści płynące z inwestowania w dobrze zdywersyfikowany portfel, obejmujący także inwestycje stałodochodowe, powinny pomóc inwestorom w pewnym stopniu zabezpieczyć aktywa przed wciąż narastającą zmiennością rynkową. Z kolei aktywne podejście do zarządzania inwestycjami będzie absolutnie niezbędne, szczególnie jeżeli ta zmienność się utrzyma. W naszych analizach inwestycyjnych w coraz większym stopniu wykorzystujemy także nowoczesne rozwiązania do analizy danych i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które uzupełniają nasz proces inwestycyjny o istotny element ilościowy i będą miały ważny wpływ na naszą zdolność do skuteczniejszego poruszania się w warunkach rynkowych.

Należy zaznaczyć, że — jak w przypadku każdej inwestycji — wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki funduszu mogą także wykazywać wahania.

Mike Reed

Starszy Zarządzający Portfelami Instytucjonalnymi Franklin Templeton Fixed Income Group