„Długoterminowe inwestowanie Polaków. Postawy, oczekiwania i potrzeby.”

EFPA Polska inicjuje projekt badawczy

Dyrektywa MiFID II została wprowadzona w 2018 roku dla lepszej ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania klientów do rynków finansowych. Wśród wielu zmian, Dyrektywa, a w ślad za nią nowelizacja polskiej Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i rozporządzenia implementujące wprowadziły na europejskim i polskim rynku rozróżnienie pomiędzy informowaniem o produktach finansowych i usługą doradztwa inwestycyjnego, pomiędzy doradztwem zależnym i niezależnym. Po raz pierwszy wdrożono zakaz pobierania tzw. zachęt w doradztwie niezależnym oraz obowiązek potwierdzania odpowiednich kwalifikacji dla wszystkich autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych. Te zmiany oznaczają, że okres najbliższych lat będzie czasem kształtowania się w Polsce nowego modelu sprzedaży i doradztwa w obszarze produktów inwestycyjnych. Nowy/zmodyfikowany model powinien jak najlepiej odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i oczekiwania Polaków, z uwzględnieniem zmian demograficznych, w tym specyfiki najmłodszego pokolenia millenialsów, rozpoczynających samodzielne życie zawodowe i obywatelskie, jak również dodatkowych potrzeb zabezpieczenia emerytalnego, w perspektywie ograniczonych możliwości aktualnego systemu zabezpieczenia społecznego ZUS. W tym kontekście, zidentyfikowano ważną społecznie i rynkowo potrzebę pogłębionego badania postaw, oczekiwań i potrzeb Polaków w zakresie długoterminowego inwestowania.

Dzięki Programowi Badawczo-Analitycznemu, realizowanemu przez Warszawski Instytut Bankowości, uruchamiany właśnie zostaje projekt badawczy, w którym EFPA Polska będzie partnerem merytorycznym. Zespołem badawczym pokieruje prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem  na Uniwersytecie Wrocławskim, Prezes CFA Society of Poland. Przed Zespołem postawiono dwa cele:

  • identyfikacja czynników determinujących skłonność do długoterminowego inwestowania Polaków;
  • diagnoza potrzeb polskich gospodarstw domowych w zakresie doradztwa finansowego.

Rezultatem badania będzie raport, zawierający wyniki badań dotyczących wyżej wspomnianych elementów, ale także  dotyczących składników preferowanej formy i zakresu  profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce. Ważną częścią raportu będą rekomendacje dla decydentów. Planuje się, że beneficjentami wyników badania będą zarówno podmioty rynkowe i organizacje branżowe, jak i instytucje publiczne, w tym regulacyjne i nadzorcze. Raport powinien być dostępny w III/IV kwartale br.