AKTUALNOŚCI EFPA

EFPA Polska jest online

Od początków kwietnia, wraz ze swoimi partnerami, EFPA stara się udostępniać materiały i wydarzenia on-line, wspierające Doradców EFPA w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Wysyłamy mailowo i publikujemy na naszych profilach społecznościowych zaproszenia na webinary, umieszczamy materiały edukacyjne i ekspertyzy rynkowe na stronie internetowej, w Strefie Doradców EFPA, po zalogowaniu. Aktualnie  zbieramy opinie na temat Waszych doświadczeń w pracy z klientami w okresie pandemii.  Podzielimy się z Wami najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami płynącymi z Waszych odpowiedzi. Tę aktywność on-linową będziemy rozwijać, starając się Was wspierać i pozostawać z Wami w jak najbliższym kontakcie.

Dotychczas udostępnialiśmy Wam aktualną, obiektywną wiedzę rynkową dzięki: Generali TFI, iWealth, PZU TFI, Quercus TFI. Dziękujemy partnerom. To grono będziemy poszerzać, aby pokazywać szeroką, zdywersyfikowaną paletę opinii i ocen,  zarówno ze strony podmiotów dystrybuujących i świadczących usługę doradztwa, jak i twórców produktów.

Śledźcie nasze komunikaty. Zapraszamy Was:

 • Profil na LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/efpa-polska/?viewAsMember=true
 • Profil na facebooku: https://www.facebook.com/efpapolska/
 • Strona www: www.efpa.pl/
 • Strefa Doradców EFPA: https://efpa.pl/doradca/

 

EFPA Europa w konsultacjach publicznych wdrożenia MIFIDII/MiFIR

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne funkcjonujących od dwóch lat, nowych ram regulacyjnych wprowadzonych Dyrektywą MiFID II i MiFIR. Wszyscy interesariusze nowych regulacji, w tym obywatele UE, są zapraszani do tych konsultacji.

EFPA Europa przygotowuje swoją odpowiedź na ankietę Komisji Europejskiej.  EFPA Polska aktywnie uczestniczy w tych pracach. Odpowiedzi EFPA Europa będą koncentrować się na  roli wykwalifikowanych doradców w procesie informowania o produktach finansowych i doradztwie dla klientów oraz wymagań kwalifikacyjnych dla  autoryzowanych pracowników. Termin konsultacji upływa 18 maja. Ankietę można znaleźć pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-/public-consultation

XI Kongres EFPA Polska

XI Kongres  EFPA POLSKA zaplanowany jest na 25 września. Od końca ubiegłego roku przygotowujemy program naszego corocznego wydarzenia. Budujemy grono partnerów. W tym roku pod hasłem: CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0: Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta. Jak możecie się spodziewać, wraz z Radą EFPA Polska, obserwujemy rozwój sytuacji. Zapewne dotychczasowe założenia programowe zostaną poszerzone o perspektywy wynikające z sytuacji epidemii koronowirusa.  Jednak na dziś, utrzymujemy nasze plany wspólnego spotkania na koniec września. Przyjmujemy scenariusz, w którym koniec III kwartału pozwoli na formułowanie pierwszych wniosków i rekomendacji z doświadczenia kryzysu pandemicznego. Jednocześnie, będziemy chcieli dyskutować wokół przyjętych wcześniej głównych wątków merytorycznych Kongresu:

 • Człowiek, wspomagany technologią, tworzy spersonalizowaną usługę doradczą dla klienta
 • Certyfikowany Doradca Finansowy 4.0.: profesjonalna wiedza, warsztat zawodowych umiejętności, etyka, stały rozwój, otwartość na zmieniający się świat i człowieka
 • Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego
 • Wykwalifikowany, certyfikowany doradca finansowy aktywnym uczestnikiem procesu dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego dla klienta
 • Jak edukować klientów, aby mogli i chcieli podejmować świadome decyzje finansowe


W programie zaplanowaliśmy m.in.:

 • prezentację nt. megatrendów rozwojowych, które teraz muszą uwzględnić ryzyka pandemiczne,
 • panel prezesów nt. synergii celów biznesowych, interesu klienta i dobra wspólnego,
 • panel doradców nt. kształtującej się roli doradcy wobec wymagań regulacyjnych i potrzeb klienta
 • prezentację wyników badania „„Długoterminowe inwestowanie Polaków. Postawy, oczekiwania i potrzeby.”
 • sesję specjalną o źródłach motywacji w okresie silnych przemian.


Trzymajcie kciuki i – mam nadzieję – do zobaczenia.

Perspektywa zdalnych egzaminów EFPA

Stan zagrożenia epidemiologicznego powoduje dla wszystkich organizacji konieczność przygotowania rozwiązań pozwalających na kontynuowanie działalności w nowych warunkach, w tym  z drastycznym ograniczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu ludzi. W tym kontekście, niezależnie od przekonania o przejściowym charakterze aktualnych restrykcji, EFPA Europa podjęła prace nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania dla egzaminów certyfikacyjnych EFPA w formule zdalnej.

Kluczowym wyzwaniem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie modelu, który zapewni rzetelność egzaminowania i wiarygodność wyników egzaminów. Finalne rozwiązanie musi być skorelowane ze skalą, możliwościami organizacyjnymi i racjonalnością budżetu.

Przeprowadzona wstępna analiza dostępnych na świecie rozwiązań, wskazuje, że istnieją możliwości dość różnorodnych sposobów zarządzania egzaminami on-line w trzech obszarach:

 • przemodelowania procesu egzaminowania, tak aby maksymalizować pewność samodzielnej pracy egzaminowanych w trybie on-line
 • wybór procedur zabezpieczających przestrzeganie przyjętego standardu egzaminowania
 • wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zdalną kontrolę zdających egzaminy.

 

EFPA Europa intensywnie gromadzi dobre praktyki międzynarodowe z obszaru egzaminowania on-line. Dyskusja nad pierwszym draftem nowego podejścia planowana jest na jesień br. Można zakładać, że prace te mogą przynieść trwałą zmianę w sposobie egzaminowania certyfikacji EFPA, szczególnie na niższych poziomach certyfikacji. Poszukiwany standard  ma wykorzystać dostępne technologie w powiązaniu z nowoczesną metodyka dla zapewnienia wysokiej jakości procesu egzaminowania, łatwości dostępu oraz optymalizacji kosztowej egzaminów.